Vítejte na stránkách obce Obec Hlízov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Hlízov

2. Důvod a způsob založení

Obec Hlízov vznikla novodobě z iniciativy OF v roce 1990 odloučením od sousední střediskové obce Nové Dvory, kam byla začleněna v šedesátých letech.

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce je zveřejněna v sekci úřad-obecní úřad

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Hlízov
Hlízov 164
285 32 Hlízov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Hlízov
Hlízov 164
285 32 Hlízov

4.3 Úřední hodiny

Po: 8.00 - 12.00 a 17.00 - 19.00
Út: 8.00 - 14.00
St: 8.00 - 12.00
Čt: 8.00 - 14.00

4.4 Telefonní čísla

úřad: 327 571 971
starosta: 602 166 815

4.5 Adresa internetové stránky

www.obec-hlizov.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Hlízov
Hlízov 164
285 32 Hlízov

Adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů jak v listinné, tak i elektronické podobě. Více informací o formě podání a přehled technických nosičů dat, které obec přijímá je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@obec-hlizov.cz

4.8 Datová schránka

 f6taptb

5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka (ČSOB) 
číslo účtu:  
295123752/0300

6. Identifikační číslo


IČO:
00640336

7. DIČ

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů
Obecní vyhlášky jsou k dispozici v sekci úřad - obecní vyhlášky.

Územní plán obce Hlízov - k dispozici na OÚ Hlízov / včetně změn /
Rozpočtový výhled - viz rubrika Rozpočet a závěrečný účet
Povodňový plán - k dispozici na OÚ Hlízov 
Zprávy o přezkoumámí hospodaření obce - viz přílohy zápisů ze zasedání OZ


8.2 Rozpočet
Rozpočty jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočet

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

10. Příjem podání a podnětů

Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně. Za písemně podanou žádost se považuje rovněž žádost zaslaná do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny, ani v jednom případě není nutné použítí zaručeného elektronického podpisu.

Způsob pro podání žádosti:

1. ústně
Ústně lze žádat o poskytnutí informace na obecním úřadu v úředních hodinách. 
Ústně lze také žádat telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu.

2. písemně
a) Poštou na adrese:
Obecní úřad Hlízov
Hlízov 164 
285 32  Hlízov

b) Předáním písemné žádosti na obecním úřade v úředních hodinách 
Po: 8.00 - 12.00 a 17.00 - 19.00
Út: 8.00 - 14.00
St: 8.00 - 12.00
Čt: 8.00 - 14.00

c) Přes elektronickou podatelnu na email podatelna@obec-hlizov.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné v sekci úřad - obecní vyhlášky. 

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb. není vydán, obec nevybírá za tyto služby poplatky.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.


Výhradní a nevýhradní licence dle legislativy ČR
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) § 47.
§ 47
Výhradní nebo nevýhradní licence
(1) Licence může být poskytnuta jako licence výhradní nebo licence nevýhradní, nestanoví-li zvláštní právní předpis4a) jinak. Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že jde o licenci nevýhradní.
(2) V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil.
(3) V případě nevýhradní licence je autor nadále oprávněn k výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím osobám.
(4) Nevýhradní licence získaná nabyvatelem před následným poskytnutím výhradní licence třetí osobě zůstává zachována, pokud není mezi autorem a nabyvatelem takové nevýhradní licence sjednáno jinak.
(5) Smlouva, kterou autor poskytne třetí osobě licenci v době, kdy trvá výhradní licence nabyvatele k témuž způsobu užití, je neplatná, ledaže nabyvatel výhradní licence k uzavření takové smlouvy udělí písemný souhlas.

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k dispozici v sekci  úřad - chci zařídit - poskytování informací.

publikováno: 29. 1. 2024 17:41, OI Developer

Novinky z úřadu

Zákaz pálení otevřených ohňů

publikováno: 29. 4. 2024

  • Luboš Koten
  • 156

Zveřejnění požadavků Středočeského kraje z 29. 4. 2024 v 13:09 hod.

Úřad

publikováno: 8. 4. 2024

Kalendář svozů od 4/2024

publikováno: 5. 4. 2024

  • OI Developer
  • 288

V příloze článku najdete kalenář svozu odpadů. 

Odpady

publikováno: 4. 4. 2024

Přehled svozu komunálního odpadu na rok 2024

Přehled svozů komunálního odpadu vč. plastů - na období od 1. 4. 2024.