P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 8x

02.12.2117.12.21

Pozvánka na OZ č. 7/2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 152x

29.11.2106.12.21

Mimořádné jednání vlády 26. 11. 2021, mimořádné opatření MZ ČR a krizové opatření vlády 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 90x

29.11.2105.12.21

Mimořádné jednání vlády 25. 11. 2021, vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 486x

26.11.2125.12.21

Jednání vlády 18. 11. 2021, mimořádná opatření MZ ČR

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1962x

19.11.2105.12.21

USNESENÍ - dražební vyhláška (o elektronické dražbě)

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2042x

20.10.2109.12.21
Zobraz / Skyj

Aktuální informace k dodávkám elektřiny a plynu 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3863x
Krátký soubor informací, které mohou být občanům k užitku.

18.10.2131.12.21

Výsledky Voleb 2021 do PS Parlamentu ČR

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3849x

11.10.2131.12.99

Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2465x

29.09.2131.12.99

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník pozemků

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2835x

21.09.2131.12.21

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2857x

15.09.2131.12.21

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2022 - osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3760x

25.08.2131.12.21
Zobraz / Skyj

Územní studie Hlízov - lokalita Z02/parcely pro RD

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6479x
Výkres situace k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.

08.06.2131.12.99

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4968x

27.04.2131.12.99
Zobraz / Skyj

Změna sídla spol. ENERGIE AG Kolín a.s. od 11.2.2021

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6779x
Nová adresa společnosti: Orebitská 885, Kolín IV., 282 02 Kolín.

15.02.2131.12.21

Cena stočného pro r. 2021 - ENERGIE AG Kolín, a.s.

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6132x

17.12.2031.12.21

Cena vodného pro r. 2021 - oznámení VHS Vrchlice - Maleč, a.s. Kutná Hora

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6198x

17.12.2031.12.21

Řád veřejného pohřebiště Hlízov

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 19041x

30.04.2031.12.99

Sazebník úhrad za pronájem sálu Kulturního domu

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 11809x

12.02.2031.12.99

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 12316x

10.12.1931.12.99

Požární ochrana - Bezpečnostní desatero

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 14138x

23.08.1931.12.99

Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 16151x

26.06.1931.12.99

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 15246x

04.04.1931.12.99
Zobraz / Skyj

Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 15224x
V příloze sazebník schválený OZ obce Hlízov.

20.03.1931.12.99

DSO Mikroregion Kutnohorsko a Obec Hlízov - zveřejnění rozpočtových dokumentů

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 16306x

04.01.1931.12.99
Zobraz / Skyj

Informace o zpracování osobních údajů 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 52796x
Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Obec Hlízov, Hlízov 164, 285 32 Hlízov Kontakty na správce najdete ZDE. Jaká je odpovědnost správce? Jako správce obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v  obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: martina.jirikova@sms-sluzby.cz, tel. +420 605 039 967. K čemu je mi pověřenec? Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v  obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech . Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce. Jaká jsou Vaše práva? Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v  obci(odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo: 1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout. 2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON). 3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON). 4) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže. 5) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu podatelna@obec-hlizov.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde, a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně. 6) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti. 7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva. Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme? Obec: Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v  naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím. Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům. Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu, jeho pořizovateli ). Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám. Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem. Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

23.05.1831.12.99

Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 37348x

14.03.1831.12.99
Zobraz / Skyj

Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 38468x
Dodatek č. 1 v příloze Nabytí právní moci

10.04.1731.12.99

Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 23661x

11.01.1731.12.99
Zobraz / Skyj

Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vložil: Petra Koudelková, Zobrazeno: 23289x
včetně znění vyhlášky č.222/2014 Sb.

04.11.1431.12.99

 

   1  [2]

Další