Vítejte na stránkách obce Obec Hlízov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Mateřská škola Hlízov

Kontakt:

Mateřská škola Hlízov
Hlízov 101
285 32 Hlízov

tel.: 327 571 925
e-mail: mshlizov@seznam.cz


Zaměstnanci

Ředitelka:     Jana Maksová

Učitelka:     Eva Brůžová

Provozní pracovníce:      Lucie Novotná


Provozní poplatky v MŠ

Školné pro školní rok 2022 - 2023                                                   250,-Kč


Výše stravného

Celodenní stravné /přesnídávka, oběd, svačina/                             49,- Kč

Polodenní stravné / přesnídávka, oběd /                                          40,- Kč

Dopolední stravné / přesnídávka /                                                     15,- Kč

děti 7leté - dosáhnou-li věku 7 let od září do konce srpna, musí být dle vyhlášky zařazeny do vyšší věkové kategorie

Celodenní stravné                                                                                51,- Kč

Polodenní stravné                                                                                42,- Kč

Dopolední stravné                                                                                15,- Kč


Přijímací řízení

Termín zápisu dětí pro rok 2024/25 bude včas oznámen  

Příslušný formulář nutný k zápisu si můžete vytisknout z přílohy nebo vyzvednout v MŠ. Je nutné také přiložit  rodný list dítěte. Na žádost je nutné napsat nejen telefonní číslo, ale i emailovou adresu (nutné pro komunikaci s rodiči). Žádosti je nejlépe přinést  osobně do MŠ , případně poslat poštou nebo datovou schránkou. Při předání žádosti dostane účastník přijímacího řízení přidělené organizační číslo, pod kterým budou vyhlášeny výsledky zápisu dětí do MŠ.

Následně ředitelka mateřské školy provede výběrové řízení na základě kritérií stanovené pro Mateřskou školu Hlízov.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ :

1/ Dítě, které dosáhne věku 6-ti let v období od 1. září  do 30. srpna  školního roku , pro který rodiče přihlašují dítě do  MŠ( předškolák) .

2/ Dítě s  bydlištěm v Hlízově

3/ Děti podle data narození a to od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity školky( přednostně se přijímají děti 3 leté)

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

Podle novely školského zákona platné od 1.1.2012 již MŠ nebude zasílat zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, ale výsledky budou vyvěšeny na těchto stránkách nebo v MŠ, kde účastníci řízení budou vedeny pod přiřazeným číslem.  Zákonný zástupce si rozhodnutí v písemné formě může vyzvednout v MŠ.

Při nepřijetí dítěte si rodiče vyzvednou rozhodnutí v MŠ osobně nebo se  rozhodnutí pošle doporučeným dopisem.

V Hlízově 1. 9. 2023                                                                            Jana Maksová

                                                                                                     ředitelka mateřské školy

Informace o zpracování osobních údajů


Školní řád

Školní vzdělávací program


Výchovná a vzdělávací činnost MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem "Školka plná pohody", který je vypracovaný na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Věkově smíšené třídy zaručují přirozené sociální prostředí, které podporuje úctu a respekt k ostatním a učí toleranci.

 Co nabízíme:
- Vaši spoluúčast na programu
- herní pohodu a harmonické vztahy ve třídě
- útulné prostředí a rodinnou atmosféru ve škole
- důvěru a pochopení pro naplňování potřeb jednotlivých dětí
- uspokojování přirozených potřeb dítěte - osobnostní rozvoj
- vytváření individuálních citových vazeb
- zaměření se především na spontánní hru, která čerpá z vlastní fantazie dětí
- tvořivé pedagogy, kteří se snaží dítěti porozumět, kreativně naplňují jeho potřeby
- stálý kolektiv pedagogických i správních zaměstnanců a dobré a zdravé jídlo

 Vzdělávání v mateřské škole je založeno na prožitkovém a interaktivním učení, které probíhá v menších skupinách, či individuálně. V průběhu dne má dítě možnost rozvíjet a vzdělávat vyváženou formou řízených i neřízených činností, které jsou mu v mateřské škole nabízeny. Základem je svoboda a individuální rozvoj dítěte, proto i program a činnosti pro děti jsou individualizované a vycházejí ze zájmu dětí.

Dětem jsou nabízeny různé typy činností, jejichž prostřednictvím se rozvíjí a učí, jsou vedeny k logickému myšlení, cvičí si řeč, paměť, fantazii, pozornost a vůli ...., jednají a prožívají konkrétní situace. Základem ve výchově dětí je ale rodina. Naším cílem není vytvarovat dítě do předem připraveného modelu,ale umožnit mu být jedinečnou neopakovatelnou bytostí. Děti se učí tím, že jednají, konají a prožívají konkrétní situace, stanovují si pravidla, vyhodnocují je a učí se komunikovat. Cílem učitelek je rozvíjet dítě podle jeho potřeb, zájmu a možností. Dítě se motivuje, inspiruje, a tak získává pestrou škálu příležitostí k vlastnímu rozvoji, protože program, který je mu předkládán, je mu blízký a uspokojuje jeho potřeby. Rozvíjíme samostatnost, sebedůvěru, volní vlastnosti a připravujeme děti na překonávání překážek.

Cílem je tedy pro nás zdravé a spokojené dítě, které vyrůstá v atmosféře důvěry a pochopení pro jeho potřeby a zájmy. Ve spolupráci s rodinou pomáháme dítěti vytvořit přirozený most na cestě k úkolům v dalším životě a probouzet jeho aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat a tím položit základy jeho celoživotního vzdělávání.


publikováno: 15. 2. 2024 16:29, OI Developer

Novinky z obce

Kamenictví KaF s.r.o. a Žulové hroby.cz

publikováno: 19. 4. 2024

  • Michaela Francová
  • 14

Kamenictví KaF s.r.o. a Žulové hroby.cz  bude ve středu 24. 4. a 1. 5. v 10:30 – 10:50 na hřbitově v Hlízově obchodní zástupce přijímat objednávky k opravám hrobů . Poskytujeme veškeré kamenické práce.

Úřad

publikováno: 8. 4. 2024

Nový obecní web

publikováno: 3. 4. 2024

  • OI Developer
  • 112

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany. Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.