P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
27.02.2024 - 04:33 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Mikroregion Kutnohorsko

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Základní informace

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion KUTNOHORSKO

 

Vznik

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion KUTNOHORSKO byl vytvořen na základě zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích zakladatelskou smlouvou dne 31.7.2002.

Sídlem svazku je Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí č. 552.

 

Orgány

Zastupitelstva jednotlivých členských obcí schválila vstup svých obcí do tohoto svazku, schválila jeho stanovy a delegovala jednoho svého zástupce do rady svazku jako nejvyššího orgánu svazku a jednoho svého zástupce do kontrolní komise svazku jako kontrolního orgánu svazku. Rada svazku ze svých členů volí a odvolává předsedu a místopředsedu svazku a jmenuje hospodáře svazku.

 

Hospodaření

Zdrojem příjmů svazku jsou především roční členské příspěvky jednotlivých obcí ve výši 2,- Kč na  jednoho obyvatele obce podle stavu k 1.1. příslušného kalendářního roku. Majetek, který získá svazek při výkonu své činnosti, je v podílovém spoluvlastnictví členů svazku.

 

Svazek obcí sestavuje na příslušný kalendářní rok svůj rozpočet, podle kterého hospodaří. Po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření svazek obcí zpracovává do závěrečného účtu.

 

Členové

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion KUTNOHORSKO je tvořen obcemi:

 

Obec Zástupci obcí – členové rady

 

Město Kutná Hora - Ing. Jiří Franc - předseda svazku

Obec Církvice - Jiří Volenec

Obec Hlízov Ing. Jiří Vrba

Obec Nové Dvory - Jiří Rajdl - místopředseda svazku

Obec Svatý Mikuláš - Ing. Martina Suková

 

Předmět činnosti

Předmětem činnosti a hlavním cílem svazku obcí je vzájemná pomoc a spolupráce při řešení otázek společného zájmu obcí mikroregionu Kutnohorska.

 

Jedná se zejména o zpracování rozvojové strategie venkovského mikroregionu, výměnu zkušeností mezi obcemi mikroregionu a společné řešení komunálních problémů, řešení úkolů např. v oblasti školství, sociální péče, kultury, ochrany životního prostředí, veřejného pořádku, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obcí, odvoz komunálních odpadů, správu majetku obcí, záchranu a obnovu historických památek, projednávání a vzájemnou koordinaci při realizaci pozemkových úprav.