P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
30.05.2023 - 19:40 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Tisk Pošli upozornění na záznam Zpět

10.

Příjem žádostí a dalších podání

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE

 

1) Způsob podání žádosti

 

a) žádosti sdělené telefonicky

jsou vyřizovány neformálně, bezodkladně v běžném úřednickém styku a bezplatně.

b) ústně podané žádosti

jsou vyřizovány neformálně, a to všemi pracovníky OÚ v rámci jejich pracovní náplně.

c) žádosti podané písemně (písemným podáním se rozumí elektronickou poštou)

podléhají formalizovanému postupu a to i v případech, kdy žadateli nebyla ústní žádost uspokojivě vyřízena a on znovu písemně požádá o tutéž informaci.

 

2) Den podání

 

Žádost je podána dnem jejího doručení:

- do podatelny

- na e-mailovou adresu: podatelna@obec-hlizov.cz

 

Ode dne podání běží lhůty pro vyřízení žádosti, dané zákonem.

 

3) Postup při vyřízování písemných žádostí

 

Postup při vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace je dán ustanovením § 14, 15 a 16 zákona. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam na jednotném tiskopisu.

 

4) Lhůty pro vyřízení žádostí

 

Při vyřizování žádosti o poskytnutí informace postupuje obecní úřad podle ustanovení § 6 a 14 zákona, které stanoví tyto lhůty pro vyřizování žádostí:

 

- do 3 dnů po obdržení žádosti úřad sdělí, že věc nepatří do působnosti obecního úřadu a žádost se odkládá

- do 7 dnů po obdržení žádosti úřad sdělí, že informace je zveřejněna a kde

- do 7 dnů po obdržení žádosti úřad vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy

- do 15 dnů po doručení žádosti úřad poskytne informaci (tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 10 dnů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován), v případě, že úřad žádosti nevyhoví, vydá ve stejné lhůtě rozhodnutí.

 

5) Odvolání

 

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává písemně (osobně nebo poštou) na podatelně úřadu.

 

Odvolání může být podáno i v případě, kdy nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, tj. kdy se má za to, že žádost byla odmítnuta.

 

Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní zastupitelstvo. O odvolání proti rozhodnutí, týkajících se přenesené působnosti, rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje.

Odvolací orgán rozhodne ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání.

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem (podle zvláštních předpisů).

 

OMEZENÍ PRÁVA NA INFORMACE

 

1) Žádosti o poskytnutí informace nebude vyhověno v případech ochrany:

  • utajovaných skutečností (viz § 7 zákona)
  • osobností a soukromí (v rozsahu § 8 zákona)
  • obchodního tajemství (s výjimkou informací o používání finančních prostředků státního rozpočtu - viz § 9 odst. 2 zákona)
  • důvěrnosti majetkových poměrů (viz § 10 zákona)
  • a dále pokud byla podána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím souhlasí.

 

2) Obec informaci dále neposkytne v případě:

  • pokud jde o informaci, která se týká přípravy k vydání stavebního rozhodnutí
  • pokud ji zveřejňuje podle zvláštního zákona (např. dle zák. č. 89/95 Sb., o státní statistické službě)
  • pokud by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví (např. autorský zákon)
  • pokud se jedná o probíhající trestní řízení, rozhodovací činnost soudů, plnění úkolů zpravodajských služeb, přípravy, průběhu a projednávání výsledků kontrol orgánů NKÚ.

 

3) Obec omezuje právo na poskytnutí informace, pokud se žádost vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním

předpisům.