P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska > Archív

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

Krajský soud v Praze - získání nových kandidátů do funkce přísedících

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4918x

04.06.1830.06.18

Pozvánka na OZ č. 4/2018 dne 4. 6. 2018 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4198x

28.05.1804.06.18
Zobraz / Skyj

Informace o zpracování osobních údajů 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 11678x
Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Obec Hlízov, Hlízov 164, 285 32 Hlízov Kontakty na správce najdete ZDE. Jaká je odpovědnost správce? Jako správce obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v  obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: martina.jirikova@sms-sluzby.cz, tel. +420 605 039 967. K čemu je mi pověřenec? Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v  obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech . Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce. Jaká jsou Vaše práva? Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v  obci(odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo: 1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout. 2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON). 3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON). 4) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže. 5) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu podatelna@obec-hlizov.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde, a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně. 6) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti. 7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva. Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme? Obec: Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v  naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím. Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům. Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu, jeho pořizovateli ). Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám. Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem. Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

23.05.1830.04.19

Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění reklamního zařízení 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 4696x

16.05.1801.06.18

Volby 2018 - oznámení počtu zastupitelů obce pro příští volební období 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 5464x

15.05.1831.10.18

Zpráva o závěrečném přezkoumání Obce Hlízov za r. 2017

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 6742x

03.05.1831.12.18
Zobraz / Skyj

Informace k "Pálení čarodějnic" - ČR - HZS Stč.kraje, územní odbor Kutná Hora 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 4205x
Informace naleznete v příloze. POZOR!!!! pálení se musí ohlásit!!!!

25.04.1830.04.18
Zobraz / Skyj

Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti na r. 2018

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 5916x
Veřejná vyhláška v příloze.

27.04.1828.05.18

Pozvánka na Zasedání OZ Hlízov 23.4.2018

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 1468x

23.04.1823.04.18

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 5265x

12.04.1830.04.18

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 5351x

12.04.1830.04.18
Zobraz / Skyj

Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 6291x
Daň z nemovitých věcí na r. 2018 - vyhláška v příloze.

11.04.1811.05.18
Zobraz / Skyj

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - KoPU Starý Kolín

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 5241x
Pověření v příloze.

04.04.1820.04.18

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení a pozvánka na úvodní jednání - KoPU Starý Kolín

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 3692x

03.04.1819.04.18
Zobraz / Skyj

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 6732x
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích od 19.3.2018 do 6.5.2018

14.03.1830.03.18
Zobraz / Skyj

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 3449x
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích od 7.5.20118 do 30.112018

14.03.1830.03.18
Zobraz / Skyj

Svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu od 1.4.2018

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 11853x
Svozový den SKO v letním období: vždy ve středu - lichý týden, svoz bioodpadu v letním období: vždy ve středu - sudý týden/pro bioodpad platí- zahájení svozu: 4.4.2018, ukončení svozu: 28.11.2018

14.03.1831.12.18
Zobraz / Skyj

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 13096x
V příloze naleznete přípis ÚZSVM a seznam neznámých vlastníků.

12.03.1831.12.18
Zobraz / Skyj

Pozvánka na Zasedání OZ č. 2/2018 dne 5.3.2018 - VEŘEJNÁ SCHŮZE 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 5060x
V příloze naleznete pozvánku s programem veřejné schůze od 19 hodin v sále KD Hlízov.

27.02.1806.03.18

Nařízení č. 1/2017 - Tržní řád Obce Hlízov

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 10850x

31.01.1816.02.18

Pozvánka na Zasedání OZ č. 1/2018 dne 29.1.2018 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 4816x

22.01.1830.01.18

VOLBY 2018 - Oznámení o době a místu konání II. kola volby Prezidenta ČR

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 4458x

17.01.1828.01.18
Zobraz / Skyj

Poplatky v r. 2018 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 7716x
Poplatek za svoz odpadu v roce 2018: 600,-Kč za osobu trvale žijící v obci, 600,-Kč za rekreační objekt v obci. Poplatek je splatný nejpozději do 30.4.2018!!!!! Poplatek za psa: 100,-Kč za jednoho pejska, 50,-Kč za každého dalšího. Poplatky lze uhradit v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Hlízově nebo bankovním převodem. Číslo účtu: 443569319/0800, variabilní symbol = 1340, specifický symbol = číslo popisné, do textu uveďte jméno plátce. Poplatek je splatný nejpozději do 30.4.2018!!!!!

10.01.1830.04.18
Zobraz / Skyj

Oznámení o místě zveřejnění rozpočtu na r.2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobých výhledů 2019-2020 a závěrečného účtu Obce Hlízov a Mikroregionu Kutnohorsko-DSO

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 12757x
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2018, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet roku 2018, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020 a závěrečný účet Obce Hlízov a Mikroregionu Kutnohorsko-DSO • jsou v elektronické podobě zveřejněny na adrese http://www.obec-hlizov/uredni deska/rozpocet a zaverecny ucet • je možno nahlédnout do jejich listinné podoby v sídle OÚ Hlízov č. p. 164

08.01.1831.12.18

Oznámení o ceně stočného pro r. 2018

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 8604x

28.12.1731.12.18

Oznámení o ceně vodného pro r. 2018

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 8240x

28.12.1731.12.18

Oznámení výlepových ploch v obci Hlízov - VOLBY 2018

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 5575x

27.12.1731.01.18

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 5339x

27.12.1731.01.18

VOLBY 2018 - 1.zasedání OVK 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 4623x

15.12.1721.12.17

Pozvánka na OZ č. 11/2017 dne 18.12.2017

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 4674x

11.12.1718.12.17

    Předchozí

  [1] [23  [4] [5] [6] [7] [8]

Další